+32 (0)3 369 08 20 info@neptumar.be

NEPTUMAR PRIVACY STATEMENT

Neptumar verwerkt uw persoonsgegevens en dit doordat u gebruik maakt of gebruik wenst te maken van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt .

WELKE GEGEVENS

Neptumar verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om u optimaal van dienst te kunnen zijn dan wel voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Neptumar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Neptumar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Neptumar verstrekt. Volgende gegevens worden door ons verzameld en verwerkt:

e-mailadres – naam – voornaam – GSM- en/of telefoonnummer – fax nummer – IP-adres

De verwerking  gebeurt volgens de regels van de nieuwe Europese privacy wetgeving, de GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming).

DOEL

Deze gegevens zullen gebruikt worden om, in het kader van het uitvoeren van onze contractuele overeenkomst, met klanten, leveranciers, partners en prospecten te communiceren.

Deze hebben wij ook nodig om te beantwoorden aan de door u aan ons verzonden vragen alsook voor de uitvoering van de verstrekte opdrachten.

Deze informatie zullen we tevens gebruiken om u verder te informeren over diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben.

Wanneer er nog geen contractuele overeenkomst is tot stand gekomen zullen wij , mits uw toestemming, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen hetzij telefonisch en/of schriftelijk (per email en/of per post).

BEWARING

Neptumar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en/of wettelijke verplicht  is om het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijk voorgeschreven termijnen.

BEVEILIGING

Neptumar heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

De website van Neptumar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Neptumar zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken. Indien de rechten van de betrokkenen zijn geschaad, zal er een melding van data lek bij de Privacy Commissie alsook bij de betrokkenen worden gedaan.

DOORGIFTE

Neptumar verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden (Binnen of  buiten de Europese unie) indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  U kan hierop te allen tijde verzet aantekenen.

Indien Neptumar voor diensten gebruik maakt van externe partijen, partners of onderaannemers, zullen ook zij moeten voldoen aan de nieuwe verordening. In een verwerkersovereenkomst  zal afgesproken worden dat zij passende beveiligingsmaatregelen dienen te nemen EN hoe deze gecontroleerd kunnen worden.

COOKIES

Op onze website worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren.  Wij proberen deze gegevens zoveel als mogelijk te anonimiseren.

Indien u vaststelt dat er andere cookies worden geplaatst, danken wij u ons hiervan te verwittigen zodat wij de nodige maatregelen en aanpassingen kunnen treffen.

GOOGLE ANALYTICS

Neptumar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Neptumar bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Neptumar te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Neptumar heeft hier geen invloed op.

Neptumar heeft Google geen toestemming gegeven om via Neptumar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

RECHTEN

Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens bij te houden, hebt U steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kan een verzoek om dit recht uit te oefenen sturen naar info@neptumar.be .  Aan uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken , gevolg  worden gegeven.

Ook als u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken, kan deze toestemming ten allen tijde worden ingetrokken.

CONTACT  OF  KLACHTEN

Voor alle vragen en/of klachten  met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten naar: info@neptumar.be.

Indien u meent dat Neptumar niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Neptumar NV

Kipdorp 57

2000 Antwerpen